Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

מהו צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

לקביעת פגישה ראשונה ללא עלות הנכם מוזמנים ליצור קשר בנייד: 050-8684663

 סודיות מלאה מובטחת!

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה:

 

מהו צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה?

אלימות במשפחה בין אם היא פיזית, נפשית, מילולית, מינית או כלכלית הינה תופעה רווחת במציאות הישראלית. לצורך כך נחקק החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991 )להלן: "החוק למניעת אלימות במשפחה") אשר מספק הגנה מיידית כנגד בני משפחה אלימים על ידי מתן צו להרחקתם מהנפגע ומסביבתו.

במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, בידי קורבן האלימות האפשרות לבקש סעד מיידי וזמני לצורך הרחקת אותו בן משפחה אלים, כאשר הבקשה צריכה להיות מלווה בראיות ובתצהיר ערוך כדין על ידי עורך דין.

ההגבלות שבית המשפט עשוי להטיל על בן המשפחה האלים:

כך לצורך העניין, בסמכותו של בית המשפט לתת צו הגנה האוסר על האדם האלים והמטריד להימצא בתחום של ביתו ו/או דירתו ו/או עירו של הנפגע/ת וכן לאסור עליו להטרידו בכל מקום באופן ישיר או עקיף לרבות במקום העבודה. בנוסף, צו ההגנה יכול למנוע מהפוגע שימוש בדירתו. בנוסף, עם מתן צו ההגנה נאסר על המחויב בצו להחזיק נשק לרבות במקרים בהם אותו בן משפחה הינו בעל רישיון לנשק ואף נדרש לנשק לצורך עבודתו. בית המשפט מוסמך להגביל את האדם האלים בדרכים נוספות וכן לדרוש ערובה לקיום הצו, הכול בכדי להבטיח את שלומו של מבקש הצו.

מכאן ניתן להבין שבית המשפט שם לנגד עינו את שלומו וחירותו של הנפגע/ת, ורק לאחר מכן זכויותיו של החשוד/ה באלימות.

 

מתי יינתן צו הגנה:

בית המשפט יתן צו הגנה, כאשר הוא שוכנע כי מבקש/ת הצו נמצאים בסכנה ממשית ומיידית וכי הבקשה הוגשה בסמוך לאירוע האלימות. לכן חשוב מאוד להגיש את הבקשה למתן צו הגנה בסמוך לאירוע האלימות שאירע, כך ניתן להוכיח ביתר קלות, כי קיים חשש מיידי להתרחשות אירוע נוסף.

ברוב המקרים, יינתן צו הגנה במעמד צד אחד שלמבקש/ת, ואולם, החוק למניעת אלימות במשפחה מחייב את בית המשפט לקיים דיון במעמד שני הצדדים, בתוך 7 ימים מיום מתן הצו.

תוקפו של צו הגנה הוא שלושה חודשים וניתן להאריכו עד לתקופה של שנה.

הפרת צו הגנה:

סעיף 7 לחוק למניעת אלימות במשפחה קובע כי במידה ובן המשפחה האלים שכנגדו ניתן מפר אותו, הרי שלמשטרת ישראל הסמכות לעצור אותו.

לפיכך, במידה והצו מופר, יש לגשת באופן מיידי למשטרת ישראל לצורך הגשת תלונה בדבר הפרת צו הגנה.

דוגמה לצו הגנה

להלן קישור לנוסח המעודכן של הטופס של בקשת צו הגנה:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_safety_order/he/Request_for_Protection_Order252.pdf

 

במידה ואת/ה מרגיש/ה מאויימת/ם עלייך לפנות למשרד עו"ד אשר מומחה בתחום. 

עו"ד אודרי שמש רביע הינה עורכת דין המומחית בהכנת בקשות לצווי הגנה וצווי הרחקה ובעלת נסיון רב בבתי המשפט השונים בתחום זה.

עו"ד אודרי שמש רביע פועלת תמיד למען לקוחותיה ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת עד לקבלת התוצאה הרצויה והמטיבה עם הלקוח.

לקביעת פגישה ראשונה ללא עלות הנכם מוזמנים ליצור קשר בנייד: 050-8684663

 סודיות מלאה מובטחת!